Banner Image

Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke bepalingen

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden zoals hierin beschreven accepteert en hieraan gebonden bent. TEAM, Inc. kan de gebruiksvoorwaarden en andere richtlijnen en regels op deze website van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze website, of van materialen of diensten, houdt in dat u de wijzigingen accepteert. Uw toegang tot en gebruik van de website en de inhoud ervan zijn onderworpen aan de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, die op het moment van het gebruik op de website zijn geplaatst. Controleer regelmatig de link "Gebruiksvoorwaarden" op de startpagina van Adobe.com om de op dat moment geldende voorwaarden te bekijken. Als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw toestemming voor toegang tot of gebruik van deze website en de inhoud ervan automatisch beëindigd en moet al het materiaal dat in strijd met de Gebruiksvoorwaarden van de website wordt gedownload of afgedrukt, onmiddellijk worden vernietigd.

Beveiliging

Ongeoorloofde pogingen om informatie die op dit systeem is opgeslagen te wijzigen, om veiligheidsfuncties te omzeilen of om dit systeem voor andere dan de beoogde doeleinden te gebruiken, zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Indien uit het toezicht blijkt dat er sprake is van mogelijke criminele activiteiten, kan dit bewijsmateriaal aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt.

Disclaimer van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel wij ons te goeder trouw hebben ingespannen om volledige en nuttige informatie te verstrekken over ons bedrijf, zijn producten en diensten en technische onderwerpen waarbij het betrokken is, doet en geeft TEAM, Inc. geen beweringen, beloftes of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud van deze website en wijst zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor fouten en omissies in de inhoud van deze website. TEAM, Inc. geeft geen garantie met betrekking tot het op deze website gepresenteerde materiaal, noch voor de verhandelbaarheid, geschiktheid of de doelmatigheid, noch voor het niet schenden van rechten van derden. TEAM, Inc. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, indirecte en/of incidentele schade die het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. Uw gebruik van informatie op deze website is volledig op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten en/of informatie die beschikbaar zijn via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.

Disclaimer van goedkeuring

De pagina's van deze website kunnen hyperlinks bevatten naar websites die door derden zijn gemaakt en worden onderhouden. Deze hyperlinks zijn bedoeld voor uw gemak. TEAM, Inc. garandeert niet de juistheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van de gelinkte informatie, noch is onze opname van deze links bedoeld om een product of dienst die op deze extern gecreëerde en onderhouden websites wordt aangeboden, te onderschrijven of aan te bevelen. Bovendien heeft TEAM, Inc. geen controle over de privacypraktijken van deze websites van derden en ons privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie die u aan deze niet-gerelateerde derden verstrekt.

Auteursrechtverklaring

Alle inhoud binnen de TEAM-websites is eigendom van TEAM, Inc. tenzij anders vermeld. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAM, Inc., maar u mag de aldus verstrekte informatie wel downloaden voor gratis gebruik. De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op deze website worden weergegeven, zijn het eigendom van TEAM, Inc. of andere derde partijen. Het is u niet toegestaan de Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEAM, Inc., Adobe Systems Incorporated of een derde partij die eigenaar kan zijn van de Merken. Adobe en het Adobe-logo zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Voor een actuele lijst van de Merken die eigendom zijn van TEAM, Inc., ContactTeam@www.TeamInc.com.